می 30, 2020
رشد و تکامل کودکان

مراقبت از رشد و تکامل کودکان

چه کسی «مراقب» است؟ «مراقب» فردی است که درگیر توجه به نیازهای اولیه کودکان شامل تغذیه، برقراری ارتباط و محبت کردن به کودک می باشد. مراقبان […]