می 26, 2020
علت تاخیر در تکامل حرکتی کودکان

اختلالات موثر بر تاخیر در تکامل حرکتی کودکان (بخش دوم)

سندروم گیلن باره سندرم گیلن باره که با نام پلی نوروپاتی دمیلینیزان التهابی نیز شناخته می شود، یک بیماری خودایمنی است که با دمیلینه شدن اعصاب […]