ژوئن 10, 2020
صرع در کودکان

آیا صرع برای کودکان و نوجوانان خطرناک است؟

زندگی روزمره برخی والدین کودکان دارای بیماری صرع احساس می کنند فرزندشان دچار خطرناکترین بیماری هست و هر لحظه امکان دارد حادثه هولناکی برایش ایجاد شود. […]