ژوئن 14, 2020
تربیت حس شنوایی در کودکان کم توان ذهنی

آموزش مهارت های تربیت حس شنوایی به کودکان کم توان ذهنی

اهمیت آموزش مهارت های تربیت حواس حواس دریچه های ارتباط و شناخت کودکان با جهان خارج است. هر گونه آموزش به کودک باید با استفاده از […]