می 21, 2020
تاخیر در تکلم کودکان، لکنت زبان کودکان

تاخیر در گفتار و لکنت زبان کودکان

اختلالات گفتاری تکامل زبان و گفتار مراحل مهمی در تکامل طبیعی یک کودک را تشکیل می دهند. چهار جزء اصلی تکامل زبان شامل معناشناسی، عمل شناسی، […]