مارس 13, 2020

نوار عصب عضله

نوار عصب عضله چیست؟ در سیستم عصبی محیطی بدن انسان که شامل رشته های عصبی است و از مغز و نخاع شروع می شود و همچنین […]
مارس 27, 2020

مرکز نوار عصب عضله

نوار عصب عضله چیست؟ در بدن انسان دو سیستم عصبی وجود دارد، سیستم اعصاب مرکزی و سیستم اعصاب محیطی. سیستم اعصاب مرکزی شامل مغز و نخاع […]